Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

ThermoShield Exterieur

Chemický názov látky / Obchodný názov prípravku

Termokeramické náterové krycie systémy ThermoShield Exterieur

Identifikácia výrobcu / Dovozcu

  výrobca dovozca
Meno alebo obchodný názov: SICC GmbH HOFER SK, s.r.o.
Miesto podnikania alebo sídlo: Wackenbergstraße 78–82, 13127 BERLIN, SRN Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina, SR
Identifikačné číslo:    
Telefón: +49-30/47494-128 +421-41-5007531
Fax: +49-30/47494-2909 +421-41-5007531
Technická konzultácia: +49-30/500196-0 +421-41-5007531
Núdzové telefónne číslo: +49-30/500196-40  

Informácie o zložení látky alebo prípravku

Názov zložky Značka nebezpečnosti Formulácia nebezpečnosti
akryláty - -
resiny - -
živica - -
pigmenty - -
plniva - -
netoxická živica - -
elastomery - -
keramické duté čiastočky - -
voda - -

Manipulácia a skladovanie

Manipulácia

Pokyny pre bezpečné zachádzanie
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.

Skladovanie

Požiadavky pre skladové priestory a nádoby
Nádoby skladujte uzavreté a chráňte pred mrazom. Nádoby nevyprázdňujte tlakom, obaly nie sú tlakovými nádobami.

Pokyny pre spoločné skladovanie

Ďalšie údaje pre skladovanie
Zamedzte kontaktom s koncentrovanými alkáliami, koncentrovanými kyselinami alebo oxidujúcimi materiálmi.

Skladová trieda
Odpadá.

Expozičné obmedzenia a osobné ochranné pomôcky

Technické ochranné opatrenia
Používajte iba v dobre vetraných priestoroch.

Súčasť sledovaných medzných hodnôt vzťahujúcich sa k pracovišťu
Neuvádza sa.

Osobné ochranné pomôcky

Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia
Pred prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky. zabráňte styku s nápojmi, potravinami a krmivami. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite!

Ochrana dýchacích ciest
Nevyžadované

Ochrana rúk
Rukavice

Ochrana očí
Ochranné okuliare

Ochrana pokožky
Pracovný odev

Fyzikálne a chemické vlastnosti

Skupenstvo
Tekuté až krémové.

Farba
Základná farba krémovo biela.

Čuchový vnem
Slabý - s pachom podobným čpavku.

Bezpečnostne relevantné údaje

  Hodnota Jednotka Metóda
bod vznietenia 81 °C  
viskozita krémová    
hustota 1,080 kg/dm3 DIN 53217
spodná ex-hranica      
horná ex-hranica      
rozpustnosť vo vode rozpustná    
obsah rozpúšťadiel 0%    
pevný-/tavný bod stabilný    
bod varu 68 - 127 °C  
tlak pary pri 20°C      
hodnota pH      
zápalná teplota      
váha pevnej hmoty      
objem pevnej hmoty      
rýchlosť odparovania pomalšia než pri éteri    

Stabilita a reaktivita

Nežiadúce podmienky
Žiadne

Nežiadúce látky
Žiadne

Polymerizácia
Nenastáva

Nebezpečné vedľajšie produkty
Oheň, taktiež zohriatie pri zváračských a rezacích prácach vytvára dym, oxid uholnatý a oxid uhličitý.

Údaje o toxicite

Príznaky a symptómy

vdýchnutie inhalácia pár alebo hmly môže spôsobiť podráždenie respiračného systému
kontakt s pokožkou pri dlhšom kontakte s pokožkou sú možné alergické reakcie
kontakt s očami môže nastať reverzibilné poškodenie očí
požitie pri požití sa môže objaviť nevoľnosť

Údaje o ekológii

Na základe dostupných informácií a všeobecných kritérií nie je výrobok posudzovaný ako nebezpečný pre životné prostredie. 

Stupeň ohrozenia vody
WGK 1/st.ohr. vody 1 samostatné zaradenie

Pokyny pre likvidáciu

Produkt
Doporučenie: odstráňte spálením v spalovni podľa miestnych a úradných predpisov.

Katalógové číslo odpadu
080112 - Iné odpadové farby a laky neuvedené pod číslom 080111

Obaly
Doporučenie: obaly likvidujte bez zbytku (vyprázdnené, umyté a vyškrabané). Obaly sú pri dodržaní súčasne platných miestnych a medzinárodných ustanovení prednostne smerované k opätovnému použitiu alebo k recyklácii.

Katalógové číslo odpadu
150102 - Plastové obaly

Údaje pre transport

Pozemná doprava
ADR/RID a GGVS/GGVE (zahraničná/ vnútroštátna)
ADR/ RID-GGVS/E trieda: nie je nebezpečný náklad
UN- č.:
Rizikový faktor:

Lodná doprava
IMDG/GGV - vodná doprava
IMDG/GGV trieda - vodná doprava: nie je nebezpečný náklad
PG:
UN- č.:
EnS- č.:
MFAG:
Marine pulltant: nie
Správny techn. názov:

Letecká doprava
ICAO-II a IATA-DGS
ICAO/IATA- trieda: nie je nebezpečný náklad
PG:
UN- č.:
Správny techn. názov:
Obalová skupina:

Predpisy

Označenie podľa smerníc EU
EG/ SR:
EG/ S:

Vnútroštátne predpisy
Klasifikácia podľa Vbf: n.u.
Stupeň ohrozenia vody:
CAS- č.:
látka: WGK 1 samostatné zaradenie

Údaje o nebezpečnosti látky alebo prípravku

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na zdravie človeka pri používaní látky/prípravku:
Výrobok nie je klasifikovaný ako zdraviu nebezpečný.

Najzávažnejšie nepriaznivé účinky na životné prostredie pri používání látky/prípravku:
Výrobok nie je posudzovaný ako škodlivý pre životné prostredie.

Možné nesprávne použitie látky alebo prípravku:
Výrobok nie je horľavý.

Ďalšie údaje:
Fyzikálne/chemické riziká nie sú známe.

Stupeň nebezpečnosti:
nie je

Zvláštne bezpečnostné pokyny pre osoby a životné prostredie:
žiadne

Pokyny pre prvú pomoc

Pri nadýchaní
Pri ťažkostiach - zaistite prístup čerstvého vzduchu a odpočiňte si.

Pri styku s kožou
Pokožku umyte vodou a mydlom.

Pri zasiahnutí očí
Vyplachujte najmenej 15 minút slabým prúdom vody s otvorenými očnými viečkami, poraďte sa s lekárom.

Pri požití
Môže spôsobiť nevoľnosť, zvracanie a hnačku podráždením tráviaceho traktu. Ihned vypite niekoľko pohárov vody a vyhľadajte lekársku pomoc. Lekárovi presne označte požitú látku.

Opatrenia pre hasičský zásah

Vhodné hasiace prostriedky
V prípade požiaru použite penu, alkoholovú penu, oxid uhličitý, práškové chemikálie alebo vodnú hmlovinu.

Nevhodné hasiace prostriedky
Podľa danej situácie.

Zvláštne ohrozenie látkou, produkty spalín alebo vznikajúcimi splodinami
Uzavreté nádoby môžu pri extrémnej teplote (zvýšením tlaku) prasknúť, dym, oxid uholnatý.

Zvláštne ochranné vybavenie
V danom prípade použite dýchací prístroj.

Opatrenia pri nechcenom úniku

Bezpečnostné opatrenia pre ochranu osôb
Vyhnite sa kontaktu pokožky s produktom. Dbajte na bezpečnostné predpisy podľa kapitoly 7 a 8.

Bezpečnostné opatrenia pre ochranu životného prostredia
Zabráňte úniku do kanalizačného systému, vodných tokov alebo do zeme.

Postup pri čistení
Uniknutú látku ohraničte nehorľavým vsiakavým materiálom napríklad handrou alebo pieskom a zlikvidujte podľa miestnych ustanovení. Očistite vodou a čistiacimi prostriedkami, nepoužívajte žiadne riedidlá.

Iné údaje

Nepreberáme zodpovednosť: Informácie v tomto bezpečnostnom liste sme čerpali zo zdrojov, ktoré považujeme za spoľahlivé. Podmienky alebo postupy pri manipulácii, skladovaní, použití a likvidácii výrobku sú mimo našu kontrolu, príp. mimo náš informačný dosah. Z týchto a ďalších dôvodov nepreberáme žiadnu zodpovednosť a dôrazne odmietame záruku za straty, škody a náklady, ktoré by mohli nastať pri manipulácii, skladování, použití a likvidácii výrobku alebo by mohli byť s týmto v akejkoľvek súvislosti spojované. Tieto bezpečnostné listy boli vypracované pre tento výrobok a musia byť len pre tento výrobok použité.

Tieto údaje popisujú výhradne bezpečnostné požiadavky výrobku a opierajú sa o stav súčasných znalostí. Nepredstavujú ubezpečenie sa o vlastnostiach popisovaného výrobku v zmysle zákonných záručných predpisov. Údaje o vlastnostiach výrobku čerpajte z technického prospektu výrobku.