Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Vlastnosti a spôsob použitia

• omietanie všetkých druhov murovacích materiálov, predovšetkým tehlových podkladov, pórobetónu a betónových tvaroviek

• pri renovácii a dodatočnom zateplení možno aplikovať priamo na hrubozrnné omietky typu brizolit

• obmedzenie úniku tepla z objektu vplyvom tepelného odporu konštrukcie

• obmedzenie úniku tepla z objektu vplyvom tepelných mostov v stenách

• nebráni odvedenie vlhkosti z muriva vplyvom faktoru difúzneho odporu vodnej pary

• strojné aj ručné omietanie vo vonkajšom i vnútornom prostredí

 

Zloženie

Portlandský cement, minerálne plnivá, ľahčené plnivá, chemické prísady.

Technické parametre

Tepelnoizolačná omietka pre vonkajšiu omietku (T) podľa EN 998-1: 2003, kategória CSI, W2, T1

nanášaná ručne

Pevnosť v tlaku (kategória CS I)

> 0,4 MPa

Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty

400-410 kg/m

Prídržnosť - spôsob odtrhu (B)

> 0,04 MPa

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

< T1

Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ

< 8 (EN 1745)

Doba spracovateľnosti

60 min.

Reakcia na oheň

A1

 

 


 

Informatívne

nanášaná ručne

Zrnitosť

0,125 - 2 mm

Množstvo zámesovej vody

0,5-0,55 l/kg

Výdatnosť pri vrstve 10 mm

3,5-4,0 kg/m2

Odporúčaná maximálna hrúbka nanášania jednej vrstvy

20 mm

Maximálna hrúbka omietky

Podľa statického posúdenia

Minimálna teplota podkladu , vzduchu a omietky

5 °C


 

Tepelnoizolačná omietka pre vonkajšiu omietku (T) podľa EN 998-1: 2003, kategória CSI, W2, T1

nanášaná strojovo

Pevnosť v tlaku (kategória CS I)

>0,4 MPa

Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty

350 - 400 kg/m3

Prídržnosť - spôsob odtrhu (B)

>0,04 MPa

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ

< T1

Faktor difúzneho odporu vodnej pary μ

<8(EN 174)

Doba spracovateľnosti

60 min.

Reakcia na oheň

A1

 

 


 

Informatívne

nanášaná strojovo

Zrnitosť

0,125 - 2 mm

Množstvo zámesovej vody

Podľa typu omietacích stroja l / kg

Výdatnosť pri vrstve 10 mm

3,5 kg/m2

Maximálna hrúbka nanášania jednej vrstvy

20 mm

Maximálna hrúbka omietky

Podľa statického posúdenia

Minimálna teplota podkladu a vzduchu a omietky

5 °C

POZN.: Technické parametre sú stanovené pri normálnych podmienkach (20 ± 2)°C a (65 ± 5)°C

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný a nosný, zbavený prachu, zvyškov maľby, vápna a tukov. Nesmie byť vodeodpudivý. V prípade, že bol súčasný podklad v minulosti opatrený krycím náterom, je nutné ho mechanicky odstrániť na pôvodnú omietku, prípadne až na podkladové murivo. Pre odstránenie takýchto vrstiev sú vhodné drásacie stroje s príslušnými aplikačnými kotúčmi. U narušených, drobivých podkladových vrstiev je nutné aplikovať spevňujúcu vápenocementovú, prípadne cementovou spevňujúcu vrstvu a penetračný náter. Murivo musí byť dostatočne vyzreté, bez objemových zmien. Savé podklady je vhodné pred aplikáciou dostatočne navlhčiť alebo napenetrovať - ClimateCoating® FixPlus / StuccoPrimer. Vzhľadom k dodržaniu rovinnosti fasády odporúčame omietku nanášať vždy medzi omietkové lišty.

Spracovanie

a) Ručné nanášanie - Omietka sa rozmieša v predpísanom množstve zámesovej vody pomocou ručného miešadla po dobu minimálne 4 minúty, do stavu homogénnej konzistencie, bez hrudiek. Maltovú zmes nechať stáť po dobu 5 minút, a potom znovu dôkladne premiešať. Nemiešať v spádovej miešačke!

DÔLEŽITÉ! Pre zaistenie homogénnej konzistencie malty počas aplikácie je nutné používať celý obsah vreca. Je doporučené pri aplikácii omietky na väčšiu plochu vždy rozmiešať vo vhodnej nádobe minimálne 3 vrecia omietky, ktorú začneme aplikovať na stenu. V okamihu, keď v nádobe zostáva cca posledná tretina malty, opäť vmiešame ďalšie dve vrecia omietky a vodou rozmiešame zmes opäť na homogénnu konzistenciu. Nie je prípustné čiastočné používanie obsahu vreca. Ukazovateľom riadne pripravenej malty je jej jednotná hustota bez hrudiek a jej schopnosť udržať sa na obrátenom kovovom hladítku alebo lyžici.   

V priebehu aplikácie upravíme omietku plastovým hladidlom. Omietka IsoTex R70 má efekt "baránok" so zrnom s hrúbkou do 2mm. Za 48 hodín sa odporúča aplikovať penetráciu náterom ClimateCoating® FixPlus a následne aplikovať náter ClimateCoating® ThermoProtec / ThermoPlus (exteriér / interiér) . 

b) Strojové nanášanie - Pre nanášanie tepelnoizolačných omietok pri použití omietacích strojov s integrovanou miešacou zónou platia nasledujúce nastavenia:   (M-Tech Duo Mix, PFT G-54 a podobné).

• Tryska: č. 16 

• Výška vodného stĺpca: 400-500

UPOZORNENIE:

• Pre navrhovanie, prípravu a realizáciu vonkajších omietok platí EN 13914-1

• Dodatočné pridávanie spojív, plniva a iných prísad alebo preosievanie zmesi je neprípustné.

• Zmes je možné spracovávať iba pri teplote vzduchu a podkladu na +5°C !!! Pri očakávaných mrazoch nepoužívať!

• K rozmiešaniu zmesi je nutné použiť pitnú vodu alebo vodu zodpovedajúcu EN1008. 

• Likvidácia výrobku: Použité obaly uložte na povolenú skládku odpadov. Nespotrebovaný materiál nechajte vytvrdnúť a uložte na skládku komunálneho odpadu. Vlastný prípravok - kód odpadu 101311 Odpady z iných zmesných materiálov neuvedených pod číslami 101309 a 101310. Vytvrdnutá hmota - kód odpadu 170904 Zmesné stavebné a demoličné odpady neuvedené pod číslami 170901, 170902 a 170903. 

Prvá pomoc

Ak sa prejavia zdravotné problémy alebo v prípade pochybností upovedomte lekára.

Pri nadýchaní premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch, pri dychových ťažkostiach privolať lekársku pomoc.

Pri styku s pokožkou pokožku umyte čistou vodou a mydlom. Podráždené miesta ošetrite reparačným krémom.

Pri zasiahnutí očí, ihneď premývajte pri roztvorených očných viečkach prúdom čistej vody po dobu 15 min. a následne vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri požití vypláchnite ústa vodou, vypite 0,5 litra vody a vyhľadať lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.

Prípravok môže vyvolať alergickú reakciu pri kontakte s pokožkou. Pokiaľ príznaky akéhokoľvek zasiahnutia (podráždenia) vyvolaného kontaktom s výrobkom nepominú po poskytnutí prvej pomoci, vyhľadajte lekársku pomoc.

Skladujte mimo dosahu detí!

Bezpečnosť a hygienické predpisy

R37 / 38 Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

R41 Riziko vážneho poškodenia očí.

R43 Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

S2 Uchovávajte mimo dosahu detí.

S22 Nevdychujte prach.

S24 Zabráňte kontaktu s pokožkou.

S25 Zabráňte kontaktu s očami.

S26 Pri zasiahnutí oka, okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

S36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo ochranný štít.

S46 Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

Skladovanie

Výrobok skladujte v suchu v originálnych obaloch - chráňte pred poškodením, pôsobením vody a vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri dodržaní uvedených podmienok je skladovateľnosť 6 mesiacov od dátumu, vyznačenom na obale./p>

Expedícia

Suchá zmes sa dodáva v papierových vreciach na paletách krytých fóliou.

Vyrobené

v EU pre SICC Coatings GmbH

Platnost

Od 1.6.2020

Nakoľko použitie a spracovanie výrobku nepodlieha nášmu priamemu vplyvu, nezodpovedáme za škody spôsobené jeho chybným použitím. Vyhradzujeme si právo vykonávať zmeny, ktoré sú výsledkom technického pokroku.

www.sicc-coatings.com

SICC Coatings GmbH

13156 Berlín / Německo

Wackenbergstrasse 78-82

Tel.: +49 (0) 30 500 19 6-0

Fax: +49 (0) 30 500 19 6-20

E-mail: info@sicc.de

www.sicc-coatings.com