Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield FixPlus v PDF
ThermoShield FixPlus

ThermoShield Fix-Plus je koncentrovaný základny (penetračný) náter pre vytvorenie vsiakavosti minerálnych podkladov.

Oblasť aplikácie

ThermoShield Fix-Plus spevňuje všetky omietkové podklady, ak nie je ich nosnosť dostatočná, a tak dosahuje ich vsiakavosť.

Špecifické vlastnosti

ThermoShield Fix-Plus má veľmi dobrú penetráciu podkladu a rýchlo schne. Je difúzne otvorený, je bez výparov a riedidiel a má vysokú konečnú pevnosť.

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

Podklad pre aplikáciu ThermoShield FixPlus musí byť zásadne pevný, nosný, čistý, vsiakavý a suchý.

Príprava podkladu

 • Povrchy tvorené hrubou omietkou, začisťované miesta: očistiť, fluátovať
 • Betónový a vláknitý cement: očistiť a obzvlášť odstrániť zbytky separačného postreku bednenia, poprípade použiť vysokotlakový čistič
 • Drevo: viz zvláštne predpisy
 • Plast: preveriť spojivosť
 • Kovy: podľa druhu kovu a namáhania použiť protikorózny základný maliarsky podklad, prípadne adhézny základný maliarsky podklad.
 • Nenosná stará povrchová úprava: podľa druhu povrchovej úpravy materiál umyť, odstrániť morením alebo vysokotlakovým čističom, alebo čističom na horúcu paru
 • Povrchy na ktoré sa náter neviaže: umyť, vyčistiť liehom, prebrúsiť

 

Spracovanie

Náter ThermoShield FixPlus sa nanáša podľa vlastností podkladu riedený v pomere 1:1 až 1:4 objemových dielov vodou. Môžeme ho nanášať štetcom, valečkom alebo nástrekom. Pri striekání je nutné vziať do úvahy stratu vznikajúcu tvorbou rozstreku. Pri spracovaní je nutné taktiež dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (5°C). To platí aj pre celkovú dobu schnutia. Vo väčšine prípadov postačuje jeden základný náter. Pri extrémnej vsiakavosti podkladu môže byť nutné urobiť druhý náter. Doba schnutia pred aplikáciou ďalšieho náteru ThermoShield je 4-5 hodín. 

ThermoShield FixPlus musí uschnúť a dosiahnuť matného lesku.

Riedenie

ThermoShield FixPlus sa riedi v pomere 1:1 až 1:4 objemových dielov vody podľa stavu a vsiakavosti podkladu.

Spotreba

Stredná spotreba náteru ThermoShield FixPlus sa pohybuje okolo 120 ml/m2 . Spotrebované množstvo závisí od štruktúry a vsiakavosti podkladu a je nutné ho zistiť pomocou skúšobných náterov.

 

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovaný po 4-5 hodinách.

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

 

Skladovanie a preprava

 

ThermoShield Nature je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok v pôvodnom neotvorenom obale.

Forma dodávky

10 litrov.

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield FixPlus pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield FixPlus je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

 • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
 • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

 • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
 • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HOFER SK s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.