Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield GlossPlus v PDF
ThermoShield GlossPlus

ThermoShield GlossPlus je číra ochranná vrstva pre náterové hmoty ThermoShield, ktorá obsahuje ÚV blokátor a je určená pre vnútorne aj vonkajšie použitie.

Zloženie

Vodou riediteľná akrylátová emulzia.

Oblasť aplikácie

ThermoShield GlossPlus zlepšuje čistitelnosť povrchov tvorených náterovou hmotou ThermoShield a zvyšuje ich mechanickú odolnosť. Prípravok ThermoShield GlossPlus znižuje membránovú funkciu povrchov ThermoShield.

Špecifické vlastnosti

ThermoShield GlossPlus je lesklý, rýchlo schnúci, má vysokú mieru pevnosti, neobsahuje žiadne rozpúšťadla a má veľmi nízku úroveň zápachu.

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

Podklad pre aplikáciu ThermoShield GlossPlus musí byť zásadne pevný, nosný, čistý a suchý.

Príprava podkladu

  • Pri aplikácii na náterové hmoty ThermoShield je treba dbať na dostatočné zaschnutie a vytvrdenie. Vytvrdzovanie produktov ThermoShield Exterieur, TopShield, TopCoat, Nature a History závisí na koncentrácii ÚV žiarenia a môže trvať až 36 dní.
  • Znečistenie je treba odstrániť vhodnými čistiacimi prostriedkami.

 

Spracovanie

Náter ThermoShield GlossPlus sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu iba je potrebné materiál pred aplikáciou a po dlhšom prerušení práce krátko, ale dôkladne premiešať. Je možné ho nanášať štetcom, valčekom alebo nástrekom. Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu prístroja a vziať do úvahy stratu vznikajúcu tvorbou rozstreku. Pri spracovaní je nutné rovnako dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota filmotvorného činidla (+10). To platí aj pre celkovú dobu schnutia. Doba schnutia druhej vrstvy je cca 4-5 hodín (+23 °C, 60% relatívnej vzdušnej vlhkosti). ThermoShield GlossPlus pomocou prírodného ÚV žiarenia vytvorí dvojitú sieťovou štruktúru a získa tak dostatočnú blokovaciu schopnosť najskôr až po niekoľkých dňoch, v závislosti na hrúbke vrstvy a klimatických podmienkach. 

Riedenie

ThermoShield GlossPlus sa spracováva neriedený.

Spotreba

Stredná spotreba náteru ThermoShield GlossPlus je cca. 65 ml/m2. Spotrebované množstvo závisí na štruktúre a savosti podkladu a je nutné ju zistiť pomocou skušobných náterov. Pri použití striekacej pištole je potrebné zohľadniť stratu materiálu v dôsledku rozstreku.

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovávaný po 4 až 5-tich hodinách.

 

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

 

Skladovanie a preprava

 

ThermoShield GlossPlus je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok v pôvodnom neotvorenom obale.

Forma dodávky

10 litrov.

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield GlossPlus pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield GlossPlus je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

  • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
  • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
  • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

  • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
  • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
  • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HOFER SK s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.