Technický list ThermoShield IndustrySpecial v PDF
ThermoShield IndustrySpecial

ThermoShield IndustrySpecial je vysoko odolný ochranný náter pre všetky kovové podklady. Jeho mimoriadna priľnavosť je výsledkom jedinečného matricového zloženia s vysoko kvalitnými prísadami, ktoré pevne priľnú k povrchu. Vďaka svojmu zloženiu významne znižuje tepelné namáhanie kovových konštrukcií a znižuje teplotu vnútorných priestorov.

Zloženie

 • spojivo - vysoko elastická akrylátová živica, ktorá pôsobením UV žiarenia vytvára dvojitú sieťovú štruktúru
 • výplň - mikrokeramické duté guličky (vnútri obsahujúce inertný plyn)
 • farbivo - biela v podobe oxidu titaničitého, prípadne ďalšie farebné pigmenty

Oblasť aplikácie

ThermoShield IndustrySpecial je možné nanášať na všetky čisté, suché kovové podklady zbavené korózie a mastnoty (napr. priemyslové sila a tanky). Vďaka zvláštnemu zloženiu náteru sa otvára množstvo možností aplikácie prinášajúcich energetický tepelný efekt v letnom období.

Špecifické vlastnosti

Náter ThermoShield IndustrySpecial je vysoko odolný voči ultrafialovému žiareniu, agresívnemu ovzdušiu a poveternostným vplyvom. Je pružný a pritom vodonepriepustný.

Vďaka vysokej reflexii slnečného žiarenia má náter "tepelne ukľudňujúci efekt", čím zamedzuje extrémnym ohrevom konštrukcií a teda ich poškodzovaniu vplyvom cyklujúcich dilatácií. Tiež znižuje ťahové pnutie v kovových plášťoch a tým zaisťuje ich tepelnú stálosť. Pružnosť v rozmedzí teplôt - 40 až +150 °C. Minimalizuje nebezpečie pôsobenia vlhkosti v konštrukciách. Zamedzuje dilatačnému pnutiu v dôsledku pôsobenia tepla, vody a vlhkosti. Vďaka tomu, že povrchy sú "tepelne ukľudnené" a vďaka vysokej elasticite náteru je možné spojovať rôzne materiály bez toho, že medzery medzi nimi budú predstavovať nebezpečie vzniku trhlín.

Parametre materiálu

stupeň lesku DIN EN 13 300 nejasný, matný
jemnosť zrna DIN EN 13 300 jemné
pomer kontrastu, krycia schopnosť DIN EN 13 300 trieda 2
odolnosť proti obtreniu za vlhka DIN EN 13 300 trieda 2
tepelná vodivosť DIN 52616 λ = 0,0058
hustota DIN 53217-2 1320 kg/m3
difúzny odpor Sd suchý priestor DIN 52615 0,58 m
difúzny odpor Sd vlhký priestor DIN 52615 0,42 m
odrážavosť slnečného žiarenia DIN 67507 84%
trieda horľavosti   B1
trieda horľavosti na dreve   B2
min. hrúbka vrstvy za sucha 400 µm
riedenie max. počet objemových dielov vody, ak je nutné 5%
schnutie náter môže byť ďalej spracovávaný po 12 hodinách
teplota minimálna teplota potrebná pre tvorbu štruktúry 5 °C
farebné odtiene biela a naviac 4000 farebných tónov  
dodávané balenie plastové vedierka s obsahom 5 litrov a 12,5 litra  
penetrácia Základný náter ThermoShield RustPrimer alebo ZinkPrimer

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

ThermoShield IndustrySpecial je možné nanášať na všetky kovové nosné, čisté, suché podklady zbavené korózie a mastnoty.

Príprava podkladu

 • Kovy: podľa druhu kovu a namáhaniu použiť základný náter ThermoShield RustPrimer alebo ZinkPrimer
 • Nenosná stará povrchová úprava: podľa druhu povrchovej úpravy materiál umyť, odstrániť morením alebo vysokotlakovým čističom poprípade prehriatou parou
 • Povrchy na ktoré sa náter neviaže: umyť, odmastiť, prebrúsiť

 

Spracovanie

Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo bezvzduchovým striekaním (Airless). Pri prvej aplikácii náteru je nutné naniesť dve vrstvy. Náter ThermoShield IndustrySpecial sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu iba je potrebné farbu pred aplikáciou krátko, ale dôkladne premiešať najlepšie mechanicky (nie dlhšie ako 1 minútu pri minimálnych otáčkach). Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu prístroja. Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (+5°C). Táto podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia. Po dlhšom prerušení práce je nutné materiál krátko premiešať.

Náter ThermoShield IndustrySpecial vytvorí svoju plnú funkčnosť až po 36 dňoch.

Riedenie

ThermoShield IndustrySpecial je po krátkom, ale dôkladnom premiešaní pripravený k okamžitému spracovaniu. Výnimočne sa povoľuje nariediť disperziu a to maximálne do 5% objemových dielov vody, a takto nariedený materiál aplikovať iba v ťažko dostupných miestach. Nedoporučuje sa nariedený materiál používať na ploche.

Spotreba

Spotreba náteru ThermoShield IndustrySpecial je zhruba 600 ml/m2 pre vytvorenie účinnej minimálnej hrúbky vrstvy 400 µm na hladkom, nie však silne savom povrchu. Spotrebované množstvo závisí na štruktúre a savosti podkladu a je nutné ich zistiť pomocou skušobných náterov.

 

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovaný po 12 hodinách. 

Údržba

Náter je umývateľný vodou. 

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

 

Farebné odtiene

 

ThermoShield IndustrySpecial môžeme tónovať vo farebných systémoch NCS, RAL, Eurotrend a Colortrend Ambiance.

Skladovanie a preprava

ThermoShield IndustrySpecial je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok v pôvodnom neotvorenom obale. Po otvorení spotrebovať do 3 mesiacov.

Forma dodávky

5 litrov a 12,5 litra.

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield IndustrySpecial pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield IndustrySpecial je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

 • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
 • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

 • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
 • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HOFER SK s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.