Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield Nature Lazúra v PDF
ThermoShield Nature Lazúra

ThermoShield Nature lazúra je hotový náter – hustá vrstvovitá lazúra, určený na drevené povrchy vo vonkajšom prostredí, založený na báze termokeramickej membránovej technológie.

Zloženie

Polyakrylát - disperzia, oxid zinočnatý, kaolín, kalciový karbonát, silikát, voda, glykolether, celulóza, konzervačné látky.

Skupina produktov / GSI-KOD

Mikrosilikát, M-KH01

Oblasť aplikácie

ThermoShield Nature lazúra je hustá vrstvovitá lazúra pre všetky ohraničene striedme drevené stavebné časti ako Nut- Federverbretterungen (pružná drevina), hrazdy, okenice, brány a na balkóny, šindle, pergoly, ploty.

Použitie zahŕňa ochranu dreva v konečnom dôsledku až do 3 stupňa poškodenia dreva podľa DIN (normy) 68600, časť 3 (vonkajšie stavebné časti bez kontaktu so zemou a/alebo s vodou, vnútorné stavebné časti v mokrých/vlhkých miestnostiach).

Na základe vlhkého-adaptívneho chovania membrány sa mení bloková tvrdosť v závislosti od vlhkosti povrchu. Tak sa zabraňuje vzniku fúg a trhlín (Stoss- und Quetschfugen) na povrchu.

ThermoShield Nature lazúra sa stará o obnovenie a zachovanie prirodzených vlhkých vlastností v dreve.

Špecifické vlastnosti

Variabilná difúzna priepustnosť, vysoká účinnosť proti vplyvom vonkajšieho prostredia ako je smog a ozón, žiadne uvoľňovanie voľných plynov a látok do ovzdušia, vysoká UV ochrana a odolnosť proti počasiu, reflektivita, vysoké zachovanie farby, normálna vznietivosť B 2, termoupokojujúci, pri podkladoch, ktoré sú odolné voči difúznej priepustnosti reguluje vlhkosť.

Parametre materiálu

sd - hodnoty podľa DIN 52615  
suché prostredie: sd = 1,3
vlhké prostredie: sd = 0,7
stupeň horľavosti: B1, na dreve B2
tesnenie: 1,05 kg/dm3 podľa DIN 53217-2
lesk: matný, podľa DIN-EN 13300
zrnitosť: jemná podľa DIN-EN 13300
zoškrabovanie v mokrom stave: trieda 2 podľa DIN-EN 13300

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

ThermoShield Nature lazúra sa môže použiť na všetky únosné, čisté, suché a zafixovane druhy dreva.

Vlhkosť dreva sa môže merať na viacerých miestach, najmenej však v hĺbke 5 mm, pri ihličnatých drevinách sa nesmie prekročiť 15%, pri listnatých 12%.

„Konštruktívna ochrana dreva“ je jeden zo základných predpokladov na zachovanie stálosti laku, preto je potrebné ju prísne dodržiavať.

Zárukou vlhka regulujúcich vlastností produkte je príprava kvalitného difúzne priedušného podkladu.

Príprava podkladu

Drevo, nové:
Drevo obrúsiť (zarovnať do hladka) v smere vlákna, očistiť, ostré hrany zabrúsiť. Podkladový lak urobiť (zafixovať) ThermoShieldom Nature Primer.

Drevo, staré, neošetrené:
Zvetralý povrch dreva obrúsiť až na únosné drevo, očistiť, ostré hrany zabrúsiť, ošetriť základným náterom ThermoShield Nature Primer.

Drevené latky, nové:
Zafixovať základným náterom ThermoShiel Nature Primer.

Neúnosné staré nátery:
Všetko odstrániť až po únosné drevo a ošetriť základným náterom ThermoShield Nature Primer.

Neúnosné podklady:
Vystupujúce latky, ktoré obsahuje drevo, ako napríklad živica a živicové hrče sa musia odstrániť.

Spracovanie

Náter sa nanáša štetcom alebo valčekom. ThermoShield Nature lazúra sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu. Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu ( +5°C ). Tato podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia. Použité spojivo vytvára pôsobením UV žiarenia dvojitú sieťovú štruktúru, preto je dôležité dbať na to, aby sa pracovalo pri dostatočnom dennom svetle. Pred použitím a po dlhšom prerušení práce je nutné materiál krátko premiešať.

Čas schnutia medzi jednotlivými nátermi je 12 hodín.

Spotreba

Spotreba náteru ThermoShield Nature lazúra je cca. 220ml/m2 na hladkom, nie však silno savom povrchu.

Spotrebované množstvo závisí na štruktúre a nasiakavosti podkladu a je nutné ho zistiť pomocou skúšobných náterov.

 

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovaný po 12 hodinách. 

Údržba

Náter je umývateľný vodou. 

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

 

Farebné odtiene

 

Borovica, dub, orech, mahagón, modrá, červená, zelená, biela.

Skladovanie a preprava

ThermoShield Nature Lazúra je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Doba skladovania je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Trvanlivosť

1 rok od dátumu výroby v pôvodnom neotvorenom obale.

Forma dodávky

750 ml, 2,5 litra
O ďalších možnostiach veľkosti kýblikov sa informujte u dodávateľa.

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield Nature Lazúra pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield Nature Lazúra je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

  • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
  • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
  • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

  • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
  • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
  • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HOFER SK s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.