Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield RustPrimer v PDF
ThermoShield RustPrimer

ThermoShield RustPrimer je antikorózny základný náter na akrylátovej báze určený k vnútornému aj vonkajšiemumu použitiu.

Zloženie

Akrylátova disperzia.

Oblasť aplikácie

ThermoShield RustPrimer sa používa ako základný antikorózny prostriedok pre železné kovy.

Špecifické vlastnosti

ThermoShield RustPrimer neobsahuje rozpúšťadla, olovo ani chromany respektívne chromitany a je dobre priliehavý. Tento rychloschnúci základný náter zaručuje vynikajúci adhézny mostík pre následnú aplikáciu náterových hmôt ThermoShield.

Parametre materiálu

min. hrúbka vrstvy za sucha 50 µm
riedenie max. počet objemových dielov vody, ak je nutné 3% - 5%
schnutie náter môže byť ďalej spracovávaný po 2 hodinách
teplota minimálna teplota potrebná pre tvorbu štruktúry 5°C
farebné odtiene šedý  
dodávané balenia oceľové plechovky s obsahom 12,5 kilogramov  

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

ThermoShield RustPrimer je možné nanášať na všetky nosné, čisté, suché podklady zbavených korózie a mastnoty zo železných a oceľových kovov.

Príprava podkladu

Železné a oceľové povrchy je treba očistiť a zbaviť korózie najlepšie tryskaním. Na odmastenie použiť nitroriedidlo, alebo acetón. 

Spracovanie

Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním. Náter ThermoShield RustPrimer sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu pomocou štetca, valčeka a bezvzduchového striekania. Pri použití kelímových vzduchových pištolí je treba náter zriediť 3-mi až 5-timi% vody. Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu prístroja. Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (+5°C). Táto podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia. Pred aplikáciou a po dlhšom prerušení práce je nutné materiál krátko premiešať. ThermoShield RustPrimer je možné pretierať po cca 2 hodinách, po 24 hodinách je presušený a po 3 až 5-tich dňoch dosiahne svojej konečnej tvrdosti.

Riedenie

ThermoShield RustPrimer je po krátkom, ale dôkladnom premiešaní pripravený k okamžitému spracovaniu pomocou štetca, valčeka, alebo bezvzduchového striekania. V prípade použitia kelímové vzduchovej striekacej pištole je potrebné náter zriediť 3-mi až 5-timi % vody.

Spotreba

Spotreba náteru ThermoShield RustPrimer je cca 110 g/m2 pri hrúbke vrstvy 50 µm (teda 1 kilogram na 9m2).

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovávaný po 2 hodinách. 

 

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

Farebné odtiene

Šedý.

 

Skladovanie a preprava

 

ThermoShield RustPrimer je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok v pôvodnom neotvorenom obale. Po otvorení spotrebovať do 3 mesiacov.

Forma dodávky

12,5 kg.

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield RustPrimer pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield RustPrimer je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

  • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
  • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
  • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

  • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
  • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
  • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HOFER SK s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.