StuccoTex je stavebná omietka pripravená na použitie založená na termokeramickej membránovej technológii. Hrúbka zrna StuccoTex 80 približne 1,0 mm. Hrúbka zrna StuccoTex 280 približne 2,0 až 2,8 mm.

Zloženie

Polyakrylátová disperzia, oxid titaničitý, oxid zinočnatý, kaolín, uhličitan vápenatý, silikáty, voda, propylénglykol, celulóza, konzervačné látky.

Skupina výrobkov / GIS kód

BSW20

Platia informácie uvedené v aktuálnom bezpečnostnom liste.

Použitie

StuccoTex je robustná, ľahká konštrukčná omietka pre takmer všetky hladké povrchy vo vonkajšej oblasti, ktorá vytvára dekoratívne povrchy. Vďaka špeciálnemu zloženiu StuccoTexu existuje množstvo energetických aplikačných oblastí, v lete aj v zime slúži ako tepelná izolácia.

Špecifikácia

Premenlivá priepustnosť, vysoká odolnosť proti agresívnym vplyvom prostredia, ako sú smog a ozón, bez rozpúšťadiel, nízke emisie, vysoká odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, reflexná, vysoká farebná stálosť, tepelné upokojenie. Regulácia vlhkosti na sorpčných / difúznych substrátoch.

Materiálové charakteristiky

  • hodnoty sd podľa DIN 52615
  • Suchá plocha: sd = 1,3
  • rozsah vlhkosti: sd = 0,42
  • Hustota: 0,85 kg / dm³ podľa ISO 2811-1

Nariadenie VOC (EG)

Limit od 1. januára 2010 pre náterové materiály (kategória výrobkov l) na drevo, kov alebo plasty pre budovy, ich komponenty a ozdobné komponenty (vo vnútri a zvonku) = 200 g / l.
Tento produkt obsahuje <5 g / l VOC.

Použitie

StuccoTex je možné aplikovať na všetky hladké, stabilné, čisté, suché, nehrdzavejúce a odmastené podklady, ako sú nové a staré omietky, neporušené staré nátery, kovy a plasty. Aby sa zaručili energetické vlastnosti, musí sa zabezpečiť povrch, ktorý je otvorený pre difúziu.

Príprava podkladu

Surové hladké omietkové povrchy, finálna omietka:
očistiť, odstrániť voľné časti a zafixovať pomocou StuccoPrimer

Plast:

skontrolovať priľnavosť povrchu

Kovy:

v závislosti od kovu a náročnosti, základný náter pomocou RustPrimer alebo ZincPrimer, stredný náter pomocou StuccoPrimer
Neudržateľný starý náter:
V závislosti od materiálu, ktorý sa má nanášať, umyte, morte alebo odstráňte pomocou vysokotlakových alebo parných čističov.

Hladký, nosný starý náter:

Základný náter pomocou StuccoPrimer

Podklady s narusenou prilnavostou:

umyť, zdrsniť, ošmirglovať

Spracovanie

Aplikácia sa uskutočňuje na hladké podklady striekaním pomocou lievika alebo vhodného šnekového dopravníka s veľkosťou dýzy 4 mm a tlakom 3,5 baru. Materiál môže byť nastavený na požadovanú viskozitu pri spracovaní vodou. Na dosiahnutie rovnomernej štruktúry dávajte pozor na rovnomerný smer rozstreku, vzdialenosť rozstrekovania a aplikáciu materiálu. StuccoTex s veľkosťou zrna 280 je možné tiež nanášať stierkou z nehrdzavejúcej ocele a vyhladzovať na tlak jemných zŕn (netierať). Nanášajte omietku na mokrý povrch, aby ste zabránili usadzovaniu. Ak je to potrebné, StuccoTex je možné natrieť pomocou ThermoProtect. Na túto aplikáciu stačí jeden náter.
Pred spracovaním a po dlhých prestávkach v práci sa musí materiál vždy dôkladne premiešať (miešadlo s pravotočivou rotáciou).
Pri spracovaní zabezpečte, aby teplota vzduchu a predmetov nebola nižšia ako +5°C. To platí aj pre celé obdobie sušenia.
Poťahový film je dodatočne zosieťovaný prirodzeným UV žiarením (denné svetlo), a preto má dostatočnú blokovaciu odolnosť až po niekoľkých dňoch, v závislosti od hrúbky vrstvy a klimatických podmienok.
Čas sušenia medzi jednotlivými krokmi nanášania je 12 hodín.

Spotreba

Spotreba StuccoTexu je približne 1,5 kg / m² pre efektívnu hrúbku vrstvy na hladkých, málo absorbujúcich povrchoch. Spotrebované množstvá závisia od štruktúry a nasiakavosti podkladu a môžu sa v prípade potreby určiť pokusným  nanesením.

Čistenie náradia

Náradie a vybavenie dôkladne očistite vodou ihneď po použití.

Farebný odtieň

StuccoTex je možné zafarbiť do pastelových odtieňov.
Pred spracovaním sa musí skontrolovať farba.

Skladovanie a preprava

Skladujte a prepravujte StuccoTex na chladnom, ale nemrznúcom mieste. Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr ich spracujte. Skladovateľnosť od dátumu výroby: 12 mesiacov.

Obal

15 kg
Ďalšie veľkosti kontajnerov na požiadanie.

Likvidácia

Zabráňte preniknutiu zvyškov produktu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Prázdne nádoby dávajte iba na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdajte na zodpovedných zberných miestach. Kód odpadu 080120 podľa zoznamu odpadu EÚ.

Bezpečnosť

Obsah listu technických údajov nenaznačuje zmluvný právny vzťah.
Spracovateľ / kupujúci musí pred použitím v praktických podmienkach vždy skontrolovať použiteľnosť materiálu.
Zabráňte vniknutiu do kanalizácie, vodných tokov alebo pôdy. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív.
Chráňte pred prístupom detí.
Oblasti, ktoré sa nemajú ošetriť, musia byť chránené vhodnými opatreniami. Chráňte oči a pokožku pred postriekaním. Nevdychujte sprejovú hmlu, ktorá sa môže vyskytnúť pri spracovaní striekaním. Vydaním nového technického listu z dôvodu vylepšenia produktu sa uvedené informácie stávajú neplatnými. Poskytnuté informácie určila spoločnosť SICC Coatings GmbH v laboratóriu a praxi ako usmernenie. Informácie o produkte sú poskytované podľa našich najlepších vedomostí a zodpovedajú súčasnému technickému stavu. Vplyvy prostredia, materiály, aplikačné vybavenie a aplikačné techniky sú mimo náš vplyv, a preto mimo našu zodpovednosť. SICC © 2019

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HFR s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.