Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield TopShield v PDF
ThermoShield TopShield

ThermoShield TopShield je vysoko odolný ochranný náter pre takmer všetky druhy striech a strešných krytín. Jeho mimoriadna priliehavosť je výsledkom jedinečného matricovitého zloženia s vysoko kvalitnými prísadami, ktoré pevne priliehajú k povrchu. Vďaka svojmu zloženiu trvalo zlepšuje tepelno izolačné vlastnosti stavebných konštrukcií.

Zloženie

 • spojivo - vysoko elastická akrylátová živica, ktorá pôsobením UV žiarenia vytvára dvojitú sieťovú štruktúru
 • výplň - mikrokeramické duté guličky (vnútri obsahujúce inertný plyn)
 • farbivo - biela v podobe oxidu titaničitého, prípadne ďalšie farebné pigmenty

Oblasť aplikácie

ThermoShield TopShield môžeme nanášať na všetky čisté, suché podklady zbavené korózie a mastnoty. Sklon strechy by nemal byť menší než 6%. Vďaka zvláštnemu zloženiu náteru sa otvára veľa možností aplikácie prinášajúci energetický tepelný efekt v letnom období.

Špecifické vlastnosti

Náter ThermoShield TopShield je vysoko odolný voči ultrafialovému žiareniu, agresívnemu ovzdušiu a poveternostným vplyvom. Je rozpínavý a pritom vodonepriepustný. Po zaschnutom povrchu môžeme kráčať. Vďaka vysokej reflexii slnečného žiarenia má náter "tepelne ukľudňujúcí efekt", čím zamedzuje extrémnym ohrevom konštrukcií a taktiež ich poškodzovaniu vplyvom cyklujúcich dilatácií. Tiež znižuje ťahové pnutie v strešnej krytine aj v nosnej konštrukcii a tým zaisťuje ich tepelnú stálosť. Zachováva variabilnú priepustnosť, v rozmedzí teplôt -40 až +150°C. Minimalizuje nebezpečenstvo pôsobenia vlhkosti v strešnej krytine a v nosnej konštrukcii strechy. Zamedzuje práchniveniu a dilatačnému pnutiu v dôsledku pôsobenia tepla, vody a vlhkosti. Vďaka tomu, že povrchy sú "tepelne ukľudnené" a vďaka vysokej elasticite náteru je možné spájať rôzne materiály bez toho, že špáry mezi nimi budú predstavovať nebezpečenstvo vzniku trhlín.

Parametre materiálu

stupeň lesku DIN EN 13 300 nejasný, matný
jemnosť zrna DIN EN 13 300 jemné
pomer kontrastu, krycia schopnosť DIN EN 13 300 trieda 2
odolnosť proti obtreniu za vlhka DIN EN 13 300 trieda 3
tepelná vodivosť DIN 52616 λ = 0,0058
hustota DIN 53217-2 1140 kg/m3
difúzny odpor Sd suchý priestor DIN 52615 0,58 m
difúzny odpor Sd vlhký priestor DIN 52615 0,42 m
odrážavosť slnečného žiarenia DIN 67507 84%
trieda horľavosti   B1
trieda horľavosti na dreve   B2
min. hrúbka vrstvy za sucha 300 µm
riedenie max. počet objemových dielov vody, ak je nutné 5%
schnutie náter môže byť ďalej spracovávaný po 12 hodinách
teplota minimálna teplota potrebná pre tvorbu štruktúry 5 °C
farebné odtiene biela a naviac 4000 farebných tónov  
dodávané balenie plastové vedierka s obsahom 5 litrov a 12,5 litra  
penetrácia neošetrené a vsiakavé povrchy natrieť náterom ThermoShield FixPlus

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

ThermoShield TopShield môžeme nanášať na všetky nosné, čisté, suché podklady zbavených korózie a mastnoty ako sú napríklad kov, drevo, plasty, penové hmoty, textílie, umelé vlákna, betón, stará a nová omietka, sádrokartón a neporušený starý náter.

 

Príprava podkladu

 • Povrchy tvorené hrubou omietkou, začisťované miesta: očistiť, fluátovať
 • Betónový a vláknitý cement: očistiť a obzvlášť odstrániť zbytky separačného postreku bednenia, poprípade použiť vysokotlakový čistič
 • Drevo: viz zvláštne predpisy
 • Plast: preveriť spojivosť
 • Kovy: podľa druhu kovu a namáhania použiť protikorózny základný maliarsky podklad, prípadne adhézny základný maliarsky podklad.
 • Nenosná stará povrchová úprava: podľa druhu povrchovej úpravy materiál umyť, odstrániť morením alebo vysokotlakovým čističom, alebo čističom na horúcu paru
 • Povrchy na ktoré sa náter neviaže: umyť, vyčistiť liehom, prebrúsiť

 

Spracovanie

Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo bezvzduchovým striekaním (Airless). Pri prvej aplikácii náteru je nutné naniesť dve vrstvy. Náter ThermoShield TopShield sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu, je len potrebné farbu pred aplikáciou krátko, ale dôkladne premiešať najlepšie mechanicky. Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu prístroja. Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (+5°C). Táto podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia. Použité spojivo vytvára dvojitú sieťovú štruktúru pôsobením UV žiarenia, z toho dôvodu je dôležité dbať na to, aby sa pracovalo pri dostatočnom dennom svetle. Po dlhšom prerušení práce je nutné materiál krátko premiešať. V prípade podkladov, ktoré viažu vodu a u ktorých hrozí zvýšená zvyšná vlhkosť, je nutné počítať po prvej vrstve náteru s vystupovaním vody na povrch. Pokiaľ tento prípad nastane, je nutné s ďalšou vrstvou počkať až do úplného vyschnutia. Tento jav nie je vadou, naopak súvisí bezprostredne s princípom účinku náteru ThermoShield TopShield.

Náter ThermoShield Exterieur vytvorí úplne svoje vlastnosti až po 36 dňoch.

Riedenie

ThermoShield TopShield je po krátkom, ale dôkladnom premiešaní pripravený k okamžitému spracovaniu. V žiadnom prípade neriediť vodou. Výnimočne sa povoľuje zriediť disperziu a to maximálne do 5% objemových dielov vody, a takto nariedený materiál aplikovať iba na málo dostupných miestach ako sú špalety pri oknách, vnútorné rohy apod. V žiadnom prípade nepoužívať takto zriedený materiál na ploche.

Spotreba

Spotreba náteru ThermoShield TopShield je zhruba 600 ml/m2 pre vytvorenie účinnej minimálnej hrúbky vrstvy 300 µm na hladkom, nie na silne sacom povrchu. Spotrebované množstvo závisí na štruktúre a vsiakavosti podkladu a je nutné ho zistiť pomocou skúšobných náterov.

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovaný po 12 hodinách.

 

Údržba

Náter je umývateľný vodou. 

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

Farebné odtiene

ThermoShield TopShield môžeme tónovať vo farebných systémoch NCS, RAL, Eurotrend a Colortrend Ambiance.

 

Skladovanie a preprava

 

ThermoShield TopShield je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok v pôvodnom neotvorenom obale.

Forma dodávky

5 litrov a 12,5 litra.

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield TopShield pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield TopShield je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

 • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
 • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
 • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

 • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
 • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
 • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HOFER SK, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.