Technický list ThermoShield VitalProtect Aktiv v PDF
ThermoShield VitalProtect Aktiv

VitalProtect aktiv je registrovaný ničiteľ plesne vo vodnom rozpúšťadle pre interiér.

Zloženie

Vyrobený ECA – metódou, metastabilné spojenie s vysokým redukčným potenciálom.
Natriumchlorid CAS 7647-14-5, voda 94-99% CAS 7732-18-594

Oblasť aplikácie

VitalProtect aktiv ničiteľ plesne sa aplikuje na plochy, viditeľne postihnuté plesňou, aby ju ihneď zničil. Č. osvedčenia: Spolkový úrad životného prostredia 61 81 00 01 89/542/EG

Špecifické vlastnosti

Neobsahujúci rozpúšťadlo, málo zapáchajúci (ľahký zápach chlóru), doba pôsobenia 120 min., PH - hodnota 2,6

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

VitalProtect aktiv môže byť aplikovaný na každý podklad. Doporučuje sa, otestovať znášanlivosť na neviditeľnom mieste, zvlášť pri naolejovaných a namorených drevených povrchoch.

Spracovanie

VitalProtect aktiv sa môže spracovávať s pinzetou, kefou a striekacím prístrojom. Pri nastrekovaní by sa malo pracovať s trochou tlaku, aby sa zabránilo víreniu spórov. Vždy po kontaminácii musia byť podklady postihnuté plesňou po odstránení stenového náteru ešte raz ošetrené s VitaProtekt aktiv.

Osobná ochrana

Aby sa ochránilo pred zvýšeným spórovým zaťažením pri aplikácii VitalProtekt-u aktiv, sú nutné osobné ochranné opatrenia.

Ochrana dychu : Ochranné dychové masky s P2-filtrom
Ochrana očí : Okuliare pri nebezpečenstve striekania a pri práci nad hlavou so vznikom prachu
Ochranné oblečenie : Ochranný oblek proti prachu ( jednorázový )
Rukavice : Ochranné rukavice neprepúšťajúce tekutinu, napr. z nitrilu

Spotreba

Spotreba VitalProtect aktiv je okolo 100 ml / m2 na pracovný postup. Množstvá spotreby sú závislé od štruktúry a sacej schopnosti podkladu. Ak sa strieka, je potrebné zohľadniť stratu rozstrekom.

Čistenie nástrojov

Pinzetu, kefu a striekací prístroj treba po použití dôkladne umyť.

Skladovanie a preprava

VitalProtect aktiv treba skladovať a prepravovať v chlade, ale bez mrazu. Praskajúce zväzky dobre uzatvoriť a čo možno najskôr spracovať. Skladovateľné od dátumu výroby : 12 mesiacov. Zväzky treba chrániť pred slnečným žiarením.

Forma dodávky

1 liter a 5 litrov

Odstránenie

Zvyšky produktu nedať do kanalizácie, do vodstva alebo pôdy. Len vyprázdnené zvyšky zväzkov dať na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdať na príslušné zberné miesta. Záver o odpadoch č. 080103 podľa EAK - nariadenia. Odstránené nátery stien môžu byť po ich vysušení odstránené prostredníctvom domáceho odpadu.

Bezpečnostné údaje

Obsah technického listu neosvedčuje žiaden zmluvný právny pomer. Spracovateľ / kupujúci si musí v každom prípade vyskúšať schopnosť nasadenia materiálu pred použitím v podmienkach praxe. Nenechať prísť do kanalizácie, vodstva alebo pôdy. Držať ďaleko od potravín, nápojov alebo krmív. Chrániť pred dosahom detí. Neošetrené plochy treba chrániť vhodnými opatreniami. Oči a pokožku chrániť pred postrekom. Vzniknutý rozstrek pri práci striekacou metódou nevdychovať. Ak sa vyskytne nový technický list, podmienený zlepšením výrobku, strácajú uvedené údaje platnosť. Uvedené údaje boli zistené spoločnosťou SICC GmbH v laboratóriu a v praxi ako smerné hodnoty. Informácie o výrobku vyplývajú z najlepších poznatkov a zodpovedajú dnešnému stavu techniky. Vplyvy životného prostredia, materiály, aplikačné aparatúry a aplikačné techniky sú mimo nášho vplyvu a tým mimo našej zodpovednosti.

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstrasse 78-82, 13 156 Berlin, SRN
Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa najlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť nášho vplyvu, a preto aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

 

Dovozca

HOFER SK s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.