Technický list ThermoShield VitalProtect Pro v PDF
ThermoShield VitalProtect Pro

VitalProtect pro je povolený odstraňovač spórov vo vodnom rozpúšťadle pre interiér.

Zloženie

Vyrobený ECA – metódou, metastabilné spojenie s vysokým redukčným potenciálom. Natriumchlorid CAS 7647-14-5, voda 94-99% CAS 7732-18-594

Oblasť aplikácie

VitalProtect pro odstraňovač spórov sa rozprašuje do priestoru voľne a homogénne prostredníctvom studeno-rozprašovacích prístrojov, aby deaktivoval spóry v priestorovom vzduchu a na inventári. Číslo povolenia spolkového úradu pre životné prostredie 61 81 00 02 89/542/EG

Špecifické vlastnosti

Neobsahujúci rozpúšťadlo, málo zapáchajúci (ľahký zápach chlóru), doba pôsobenia 120 min., PH - hodnota 2,6

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

VitalProtect pro môže byť aplikovaný na každý podklad. Doporučuje sa otestovať znášanlivosť na neviditeľnom mieste, zvlášť u naolejovaných a namorených drevených povrchoch.

Spracovanie

VitalProtect pro sa rozprašuje studeno-rozprašovacím prístrojom do priestoru, ktorý má byť ošetrený. Aby sa deaktivovali všetky spóry, ostáva celý inventár v priestore. Postrek sa vedie pozdĺž stien a inventára. Po aplikovaní treba priestor držať 120 min. zatvorený. Rovnako treba utesniť dvere lepiacou páskou. Pri silne postihnutých priestoroch môže byť nutný dodatočný postrek.

Osobná ochrana

Aby sa ochránilo pred zvýšeným spórovým zaťažením pri aplikácii VitalProtect pro, sú nutné osobné ochranné opatrenia.

Ochrana dychu : Ochranné dychové masky s P2-filtrom
Ochrana očí : Okuliare pri nebezpečenstve striekania a pri práci nad hlavou so vznikom prachu
Ochranné oblečenie : Ochranný oblek proti prachu ( jednorázový )
Rukavice : Ochranné rukavice neprepúšťajúce tekutinu, napr. z nitrilu

Spotreba

Spotreba VitalProtect Pro je okolo 15-30 m3 / Liter na rozprášenie v priestore.

Čistenie nástrojov

Studeno-rozprašovací prístroj treba ihneď po použití poriadne umyť vodou.

Skladovanie a preprava

VitalProtect pro treba v chlade, ale nie v mraze skladovať a prepravovať. Praskajúce zväzky dobre uzatvoriť a čo možno najskôr spracovať. Skladovateľné od dátumu výroby : 12 mesiacov. Zväzky treba chrániť pred slnečným žiarením.

 

Forma dodávky

1 liter a 5 litrov

Odstránenie

Zvyšky produktu nedať do kanalizácie, do vodstva alebo pôdy. Len vyprázdnené zvyšky zväzkov dať na recykláciu. Zvyšky produktu odovzdať na príslušné zberné miesta. Záver o odpadoch č. 080103 podľa EAK - nariadenia. Odstránené nátery stien môžu byť po ich vysušení odstránené prostredníctvom domáceho odpadu.

Bezpečnostné údaje

Obsah technického listu neosvedčuje žiaden zmluvný právny pomer. Spracovateľ / kupujúci si musí v každom prípade vyskúšať schopnosť nasadenia materiálu pred použitím v podmienkach praxe. Nenechať prísť do kanalizácie, vodstva alebo pôdy. Držať ďaleko od potravín, nápojov alebo krmív. Chrániť pred dosahom detí. Neošetrené plochy treba chrániť vhodnými opatreniami. Oči a pokožku chrániť pred postrekom. Vzniknutý rozstrek pri práci striekacou metódou nevdychovať. Ak sa vyskytne nový technický list, podmienený zlepšením výrobku, strácajú uvedené údaje platnosť. Uvedené údaje boli zistené spoločnosťou SICC GmbH v laboratóriu a v praxi ako smerné hodnoty. Informácie o výrobku vyplývajú z najlepších poznatkov a zodpovedajú dnešnému stavu techniky. Vplyvy životného prostredia, materiály, aplikačné aparatúry a aplikačné techniky sú mimo nášho vplyvu a tým mimo našej zodpovednosti.

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstrasse 78-82, 13 156 Berlin, SRN
Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa najlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť nášho vplyvu, a preto aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HOFER SK s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.