Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Technický list ThermoShield ZinkPrimer v PDF
ThermoShield ZinkPrimer

ThermoShield ZinkPrimer je základný adhézny náter na akrylátovej báze pre neželezné kovy určený k vnútornému a vonkajšiemu použitiu.

Zloženie

Akrylátová disperzia.

Oblasť aplikácie

ThermoShield ZinkPrimer sa používa ako adhezný prostriedok pre neželezné kovy ako je zinok, pozinkovaná oceľ, hrdzuvzdorná oceľ, hliník a meď. Môže byť použitý tiež ako základný náter s ľahkou ochranou proti korózii povrchových častí železných a oceľových predmetov.

Špecifické vlastnosti

ThermoShield ZinkPrimer neobsahuje rozpúšťadla, olovo ani chromany respektíve chromitany a je dobre priľnavý. Tento rýchloschnúci základný náter zaručuje vynikajúcu adhezný mostík pre následnú aplikáciu náterových hmôt ThermoShield.

Parametre materiálu

min. hrúbka vrstvy za sucha 40 µm
riedenie max. počet objemových dielov vody, ak je nutné 3% - 5%
schnutie náter môže byť ďalej spracovávaný po 2 hodinách
teplota minimálna teplota potrebná pre tvorbu štruktúry 5°C
farebné odtiene Biely  
dodávané balenia oceľové plechovky s obsahom 2,5 a 10 litrov  

 

Pokyny k spracovaniu

Podklad

 

ThermoShield ZinkPrimer je možné nanášať na všetky nosné, čisté, suché podklady zbavené hrdze a mastnoty z neželezných kovov (zinok, meď a hliník).

Príprava podkladu

  • Zinok a pozinkované povrchy: je treba umyť čpavkovým roztokom.
  • Hliník a meď: je treba zbaviť mastnoty pomocou nitroriedidla.

 

Spracovanie

Náter sa nanáša štetcom, valčekom alebo striekaním. Náter ThermoShield ZinkPrimer sa dodáva pripravený k okamžitému spracovaniu pomocou štetca, valčeka a bezvzduchového striekania. Pri použití kelímkových vzduchových pištolí je treba náter zriediť 3-mi až 5-timi% vody. Pri použití striekacieho prístroja je nutné rešpektovať smernice výrobcu prístroja. Pri spracovaní je bezpodmienečne nutné dbať na to, aby sa nepracovalo pri teplote nižšej, ako je minimálna teplota pre tvorbu filmu (+5°C). Táto podmienka platí aj pre celkovú dobu schnutia. Pred aplikáciou a po dlhšom prerušení práce je nutné materiál krátko premiešať. ThermoShield ZinkPrimer je možné pretierať po cca 2 hodinách, po 24 hodinách je presušený a po 3 až 5-tich dňoch dosiahne svoju konečnú tvrdosť. 

Riedenie

ThermoShield ZinkPrimer je po krátkom, ale dôkladnom premiešaní pripravený k okamžitému spracovaniu pomocou štetca, valčeka, alebo bezvzduchového striekania. V prípade použitia kelímkovej vzduchovej striekacej pištole je treba náter zriediť 3-mi až 5-timi % vody.

Spotreba

Spotreba náteru ThermoShield ZinkPrimer je cca 90 ml/m2 pri hrúbke vrstvy 40 µm (teda 1liter na 10m2).

Doba schnutia

Náter môže byť ďalej spracovávaný po 2 hodinách.

 

Čistenie nástrojov

Valčeky a štetce po použití ihneď dôkladne prepláchnuť vodou. V prípade použitia nanášania bezvzduchovým striekaním je nutné naviac rešpektovať údaje výrobcu prístroja. 

Čistenie pracovného odevu

Bezprostredne po znečistení - vodou.

 

Farebné odtiene

 

Biely.

Skladovanie a preprava

ThermoShield ZinkPrimer je nutné skladovať a prepravovať v chlade, avšak nie v mraze. Minimálna teplota pri skladovaní je 5°C. Otvorené nádoby znovu dobre uzavrieť a prípravok spracovať čo najskôr.

Trvanlivosť

1 rok v pôvodnom neotvorenom obale. Po otvorení spotrebovať do 3 mesiacov.

Forma dodávky

2,5 a 10 litrov.

 

Rizikové opatrenia

Riziko ohrozenia životného prostredia

Výrobok nie je klasifikovaný ako látka ohrožujúca životné prostredie. 

Riziko ohrozenia zdravia

Nepodlieha klasifikácii. ThermoShield ZinkPrimer pri doporučenom spôsobe použitia nepredstavuje zdravotné riziko. 

Nebezpečie požiaru

ThermoShield ZinkPrimer je v zmysle ČSN 65 0201 nehorľavá kvapalina. 

Bezpečnostné upozornenie

  • S 2 Uchovávajte mimo dosah detí.
  • S 29 Nevylievajte do kanalizácie.
  • S 43 V prípade požiaru použijte vodný, penový alebo práškový hasiaci prístroj.

 

Opatrenia prvej pomoci

  • S 24/28 Zabráňte kontaktu s kožou. Pri kontakte s kožou okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydlom.
  • S 25/26 Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí oči okamžite vypláchnite vodou (po dobu 15 min.) a vyhľadajte lekársku pomoc. 
  • S 46/62 Pri požití: vypite ihneď niekoľko pohárov mlieka alebo vody. Nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. 

 

Informácie o zneškodňovaní

Nespotrebovaný materiál alebo obal zneškodnite v súlade so zákonom o odpadoch 185/2001 Sb. 

Požívanie obalov

Recyklovať alebo poprípade inak využiť obaly môžeme iba po vyumývaní vnútra obalu od zbytkov farieb vodou (ihneď po spotrebovaní obsahu). Nepoužívať však pre potravinárske účely. Výrobky v opakovane použiteľných obaloch nedodávame. 

Spätný odber a využitie odpadov z obalov

Spoločnosť EKO-KOM, zmluva č. KS200340007648

Výrobca

SICC GmbH. Wackenbergstraße 78–82, 13 127 Berlin, Germany 

Uvedené údaje boli stanovené výrobcom v laboratórnych a praktických podmienkach ako smerové hodnoty. Informácie o produkte sú podávané podľa nejlepšieho vedomia a odpovedajú súčasnému stavu techniky. Vplyv na životné prostredie, materiály, aplikačné aparáty a aplikačné postupy sú mimo oblasť našeho vplyvu, a teda aj mimo našu zodpovednosť. Zákazník je v každom prípade povinný overiť použiteľnosť materiálu pred aplikáciou v praktických podmienkach.

Dovozca

HOFER SK s.r.o., Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina 

Podrobnejšie informácie o výrobku nájdete v našom Bezpečnostnom liste.