Zmena názvu ThermoShield na ClimateCoating. web ClimateCoating

Dátum Autor /inštitút Téma Komentár
apríl 1987 UL Underwriters Laboratories INC, USA
podle normy ASTM
"Fire Tests of Roof Coverings" třída A podle ASTM E-108 (TopShield) Vyhovel, splňuje požiadavky triedy A; nedochádza k preskoku plameňa, k tvorbe dymu
jún 1989 Štátny skúšobný inštitút farieb, Japonsko
podle normy JIS
Rôzne záťažové testy, priľnavosť, odolnosť, odolnosť proti klíme (Interieur, Exterieur) Najlepšie z farieb, ktoré sa v Japonsku doposiaľ testovali
jún 1991 Calcoast Analytical (institut certifikovaný podle ITL), USA
podle normy ASTM
Chemical resistance of cured coating film (Interieur, Exterieur, TopShield) Rezistentné mimo iného proti zvieracím močom, kyselinám, luhom, oleju a krvi
december 1994 Amtliche Materialprüfstelle für das Bauwesen (iBMB) /Úradná skúšobňa materiálov pre stavebníctvo/ TU Braunschweig, Německo
podľa DIN
Certifikát pre dodržanie požiadavky pre hodnotenie a sanáciu slabo viazaných azbestových produktov v budovách (TopShield) Vhodný a schválený Hlavne: voľnosť pre odplyňovanie, migrácia zmäkčovadiel, kapilárna absorpcia vody
jún 1995 Amtliche Materialprüfstelle für das Bauwesen (iBMB) /Úřední zkušebna materiálu pro stavebnictví/ TU Braunschweig, Německo
podľa DIN
Certifikát difúzneho odporu CO2 a látok podporujúcich koróziu (TopShield) Splňuje požiadavky podľa TL BEPCC: bez účinkov podporujúcich koróziu
január 1997 Bundesanstalt für Materialforschung und - prüfung (BAM) /Spolkový ústav pre výskum a skúšky materiálu/, Berlín/Německo
Podľa DIN 4102-1
Skúška nemožného vznietenia (tieda stavebných materiálov B1) (Interieur) B1 (DIN 4102-B1) splněna; splnená; skúšky v požiarnej šachte úspešne vykonané
február 1997 Institut für Fenstertechnik (ift) /Inštitút televíznej techniky/, Rosenheim / Nemecko Skušobná správa pre určenie stupňa reflexie žiarenia a absorpcie žiarenia a stupňa emisie 86% reflexie viditeľného slnečného svetla
október 1998 Staatliches Hygieneinstitut (PZH) /Štátny inštitút hygieny/, Varšava /Poľsko Atest hygieny pre ustanovenie v stavebníctve a v priemysle (Interieur, Exterieur, TopShield) Atest úspešne vykonaný a od tej doby schválený
júl 1999 Staatliches Institut für Bautechnik (ITB) /Štátny inštitút stavebný techniky/, Varšava / Poľsko. Akreditovaný poľským Centrom pre skúšky a certifikácie v oblasti stavebníctva a stavebných výrobkov Certifikát "Ochrana pred emisiami azbestových vlákien" (TopShield) Účinná ochrana (4-5krát lepšia než nechránené) behom mechanického zničenia
Potvrdené a schválené
august 1999 Staatliches Institut für Bautechnik (ITB) /Štátny inštitút stavebnej techniky/, Varšava / Poľsko. Akreditovaný poľským Centrom pre skúšky a certifikácia v oblasti stavebníctva a stavebných výrobkov Laboratórne skúmanie pre technické schválenie (Interieur, Exterieur) Potvrdenie vhodnosti
Skúmalo sa: vhodnosť k nanášaniu, zatečená farba, hustota, doba schnutia, vzhľad náteru, kvalita krytia, priľnavosť, oder, náter pri nízkych teplotách, reemulgácia, priľnavosť vodnej páry, difúzny odpor, stálosť na svetle
august 1999 Fraunhofer Institut für Bauphysik /Inštitút stavebnej fyziky vo Fraunhofe/ Stuttgart/Nemecko Určenie priepustnosti vodnej páry podľa DIN 52615 (Interieur, Exterieur, TopShield) Otvorené pre difúziu podľa DIN
november 1999 Institut für organische Industrie für statische Elektrizität /Inštitút organického priemyslu pre statickú elektrinu/ Varšava/Poľsko Laboratórne skúmanie k antielektrostatickým vlastnostiam (Interieur, Exterieur) Splňuje požiadavku na antistatickú ochranu podľa PN a EN; zaručuje ochranu pri výrobe a obsluhe elektronických zariadení a pred škodlivými účinkami elektrostatických polí na človeka
marec 2000 Eidgenössische Materialprüfungs-und Forschungsanstalt (EMPA) /Švajčiarsky ústav pre skúšanie a výskum materiálu/, Švajčiarsko Stanovenie odporu difúzie vodných par, suchá oblasť / mokrá oblasť (Interieur, Exterieur, TopShield) Otvorené pre difúziu
Zistenie hustoty difúzneho prudu, rozdielu tlaku páry, koeficientu difúznej priepustnosti, difúzneho odporu
jún 2000 Gesellschaft für Wissenstransfer in der Gebäude-Diagnostik /Spoločnosť pre transfer vedomostí v diagnostike budov/ Berlín/Nemecko Skúmanie obsiahnutých látok: obsah zmäkčovadiel, ťažké kovy, FCKW, prchavé časti (Interieur, Exterieur, TopShield) Nedochádza k ohrozeniu zdravia: uvedené látky neobsahuje
jún 2000 Niederländische Organisation für angewandte naturwissen-schaftliche Forschung (TNO) /Holandská organizácia pre aplikovaný prírodovedecký výskum/, Holandsko Necitlivosť na zadržiavanie špiny a kerosin (Exterieur) Necitlivý na kerosin a zadržiavanie špiny
júl 2000 Prüfinstitut für das Brandverhalten von Bauprodukten, Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs-und Zertifizierungsstelle /Skušobný inštitút chovania stavebných produktov pri požiari, Skušobný , kontrolný a certifikačné miesto uznané ako stavebný dozor/ Berlín/Nemecko Certifikát pre chovanie pri požiare podľa DIN 4102 časť 1 (Exterieur) Splňuje požiadavky triedy stavebných materiálov B1 pre ťažko zápalné stavebné materiály na sadrokartonových doskách podľa DIN 18180 a na masívnych minerálnych podkladoch
november 2000 Kantonales Laboratorium, Sanitätsdepartement /Kantonálne laboratórium, zdravotné oddelenie/ kanton Basilej-mesto /Švajčiarsko Skušobná správa Preukázanie látok metyl-a metylchlorisothiazolinonu (Interieur) Nepreukázali sa tieto látky vyvolávajúce alergie; 16 preveovaných vnútorných disperzných farieb oproti tomu vykazovalo značné koncentrácie
január 2002 Institut für angewandte naturwissenschaftliche Forschung /Inštitút aplikovaného prírodovedeckého výskumu/(TNO), Holandsko Náchylnosť k tvorbe plesní vo vnútri pri priamom naočkovaní (Interieur) Neskôr rast v dynamickejšej situácií než referenčná vzorka (priamy nános s hubami, neobsahuje fungicidy)
jún 2002 Institut für angewandte naturwissenschaftliche Forschung /Inštitút aplikovaného prírodovedeckého výskumu/(TNO), Holandsko Odolnosť voči napadnutiu riasami pri priamom naočkovaní (Exterieur) Odolnosť proti napadnutiu riasami ohodnotená ako "dobrá" Dvakrát tak dlhá odolnosť a bránenie rastu bez biocidov oproti referenčnéj vzorke (pri priamom naočkovaní)
august 2002 Delzer Kybernetik GmbH, Lörrach /Nemecko Zisťovanie kvantifikovaného prenosu vody v porovnávaní s inými materiálmi; kvantifikácia pre vyhotovenie modulu vlhkosti pre simulačný program pre dynamický výpočet spojeného prenosu vlhkosti a tepla Energeticky účinné
Evidencia relevantných parametrov pre výpočet: kondenzácie, odparovanie, kapilárny účinok a absorpcia vody za dynamických podmienok
november 2002 Institut für Lacke und Farben /Inštitút pre laky a farby/, Magdeburg /Nemecko Skúšky podľa DIN EN 13 300 (Interieur, Exterieur, TopShield) Vysoko hodnotné výkony farieb podľa DIN
december 2002 Vedecké výskumné laboratória Torun, Poľské dielne pre konzerváciu štátnych pamiatok, Poľsko Skúmanie pre použitie pri ochrane pamiatok (Exterieur) Potvrdenie o vhodnosti pre pamiatkovú ochranu; majúci prevahu v chovaní pri migrácii solí, udržania sucha a otvorenosti pre difúziu (vysušenie); priame porovnanie s bežnými farbami: najlepší produkt